Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

0. Ve zkratce

Nákupem na tomto e-shopu uzavíráte běžnou kupní smlouvu s Anetel s.r.o. tak, jako nákupem kdekoliv jinde. Abychom mohli smlouvu v pořádku plnit (t.j. zaslat Vám zakoupené zboží), potřebujeme znát Vaše osobní údaje a to: celé jméno, adresu, e-mail a telefon. Osobní údaje předáváme následujícím partnerům:

 • GLS: přepravce,
 • Shoptet: poskytovatel online prodejní platformy,

Vaše osobní údaje také potřebujeme nebo musíme archivovat, a to ve formě:

 • Daňový doklad - zákonná lhůta 10 let,
 • Plnění smlouvy - po dobu 2 let (pro případ reklamačního řízení).

 

 

I. Základní ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Název: Anetel s.r.o.

IČ: 26420023

DIČ: CZ26420023

Se sídlem: Na Pankráci 876/73, Praha 4 – Nusle

Zapsané u: Městského soudu v Praze, složka C80804

Kontaktní údaje:

Email: hegerova@anetel.cz

Telefon: 608728717

Web: www.hole-hulky-destniky.cz

(dále jen prodávající)

 1. . Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese hole-hulky-destniky.cz  (dále jen internetový obchod).
 2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách.

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v tom případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. Prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v obchodě
  2. Vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky kupující může kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení  jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající  kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na udanou mailovou adresu.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku nebo s ním telefonicky domluví na změně nebo případném zrušení jeho objednávky, pokud zákazníkovi nebude nabídka vyhovovat.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud mu není prodávajícím oznámeno její zrušení. 
 6. Objednávku v tomto případě lze zrušit telefonicky nebo na emailovou adresu prodávajícího.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení přijetí objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, Tato se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet.

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Z tohoto účtu může kupující provádět objednávání zboží.  Kupující může také objednávat zboží bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, ty při jejich změně je povinen aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající  může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího .

 

V. Platební podmínky a dodání zboží.

 1. cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostní převodem na bankovní účet prodávajícího č. vedený u ČSOB
  2. bezhotovostní platební kartou
  3. dobírkou v hotovosti při předání zboží
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s přepravou zboží .  Balné i dobírka jdou za prodávajícím, kupující platí pouze částku za přepravu.
 2. Smluvní přepravce pro doručování zásilek je společnost GLS. Nově je uzavřena smlouva se společností Zásilkovna.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem je zásilka předána přepravci ihned po připsání platby na účet prodávajícího.
 4. Prodávající od kupujícího nepožaduje předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad, současně je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. Na adresu udanou kupujícím (prostřednictvím GLS)
  2. Do výdejny společnosti Zásilkovna - adresu pro výdej určí zákazník.
 7. Volba způsobu dodání se provádí při objednání zboží.
 8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě,  že je způsob dopravy smluven na  základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v objednávce kupujícím , je kupující povinen zboží při dodání převzít.  V případě , že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží  doručit opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí  do zásilky , nemusí kupující zásilku převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, ta je přiložena k zásilce.
 12. kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  1. Ode dne převzetí zboží
  2. Ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. Jedná-li se o zboží, upravené podle přání kupujícího (např. zkrácení hůlky)
  2. V dalších případech uvedených v §1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je součástí webových stránek a zašle jej na mailovou adresu, uvedenou na stránkách.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou např. poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně , nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal a to převodem na účet kupujícího.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než mu kupující zboží předá.
 7. Zboží musí kupující vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné – v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání  zásob, nedostupnosti zboží  nebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve 14denní lhůtě od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho již přijal  a to stejným způsobem.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že:
  1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí.li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
  2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
  3. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 1. Projeví –li se vada v průběhu šesti měsíců, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží, prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. Výměnu za jiné zboží
  2. Opravu zboží
  3. Přiměřenou slevu z kupní ceny
  4. Odstoupit od smlouvy
 1. Kupující má právo odstoupit od kupní ceny:
  1. Pokud má zboží podstatnou vadu
  2. Pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad nebo vad po opravě
  3. Při větším počtu vad zboží
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje , jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnuté reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne  na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí §1914 – 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu  uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění . Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává  ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním  zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

X. Ochrana osobních údajů.

        Používáním internetového obchodu www.hole-hulky-destniky.cz dává kupující (zákazník) souhlas s uchováváním jeho osobních údajů, t.j jméno, příjmení, doručovací, případně fakturační  adresa, telefonní a emailový kontakt.

Tyto údaje budou používány pouze pro interní potřebu (evidence objednávky) a nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání údajů, potřebných k doručení zásilky a tím naplnění kupní smlouvy. Jsou uchovávány v počítačovém programu, do kterého má přístupová práva pouze jedna osoba.

Zákazník má právo požádat kdykoliv o vymazání těchto údajů.

XI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek , pak strany sjednávají , že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího , zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,  které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost , která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit  neoprávněně zasahovat či neoprávněně  užít programové vybavení  nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části  či softwarové  vybavení takovým  způsobem , který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 14.4.2021.